Lučební závody a životní prostředí

Zpráva o ochraně životního prostředí

- stručný přehled indikátorů environmentálního chování Lučebních závodů a.s. Kolín v roce 2020.

V Lučebních závodech a.s. Kolín je zaveden a udržován systém kvality dle normy ČSN ISO 9001. Za účelem maximálního zkvalitnění prováděných činností ve všech oblastech a vytvoření vhodně strukturovaného řídicího systému, byl do systému kvality integrován systém řízení ochrany životního prostředí dle normy ČSN ISO 14001.

Cílem zavedeného systému environmentálního managementu je snížení dopadů na životní prostředí, plnění legislativních požadavků, zákonů a předpisů a dosažení cílů, které si firma stanovila. Vrcholové vedení společnosti stanovilo Environmentální politiku Lučebních závodů a.s. Kolín a zásady prevence závažných havárií a vyjadřuje tak své rozhodnutí ke zmírnění dopadů činností a služeb do životního prostředí.
Lučební závody a.s. Kolín jsou situovány na západním okraji města Kolína ve vlastním areálu, který je umístěn mezi státní silnicí I/38 a řekou Labe. 
V současné době jsou středně velkým chemickým podnikem, jehož nosným produktem je unikátní exportní výrobek Synhydrid, který doplňuje široká škála výrobků z oblasti silikonové chemie.

Lučební závody a.s. Kolín nastoupily cestu postupného odstraňování a nápravy starých škod a modernizace technologie s akcentem na ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a ochranu zdraví.

  • Došlo ke zrušení některých nerentabilních výrob a snížení produkce s pozitivním dopadem na životní prostředí.
  • S nemalými investicemi byla vybudována plynová kotelna (namísto původní uhelné), nová automatická čistírna odpadních vod a dále byly rekonstruovány nejdůležitější úseky chemické kanalizace.
  • Významnou akcí, která bezesporu přispěla k bezpečnému provozu z hlediska ochrany životního prostředí, byla komplexní rekonstrukce a přestavba stáčecích míst a skladů kapalných surovin.
  • Moderní technologie s řadou bezpečnostních prvků je rovněž použita pro obě výrobny nosného produktu Synhydridu. V rámci technologie jednotlivých výrob byly hledány a úspěšně zavedeny postupy umožňující znovupoužití surovin ve výrobě, recirkulaci části odpadních vod, regeneraci používaných rozpouštědel a dalších postupů, směřujících k minimalizaci spotřeby surovin, produkce odpadní vody z chemických výrob a produkce odpadů. Vyprodukovaný odpad je důsledně tříděn a separované využitelné složky jsou předávány oprávněným subjektům k recyklaci.
  • Rovněž při výběru obalových materiálů je kladen velký důraz na ochranu životního prostředí.
  • V roce 2016 se firma zapojila do kolektivního systému zpětného odběru použitého elektrozařízení a baterií. V rámci projektu „Zelená firma“ mohou zaměstnanci odevzdávat přes sběrný box drobné elektrospotřebiče a baterie vyřazené v domácnosti.
  • Společnost plní zásady, cíle a program prevence závažných havárií.
Společnost rovněž klade důraz na úzkou spolupráci s externími stranami. Vzhledem ke specifickým požárním vlastnostem nosného produktu Synhydrid byla v roce 2017 zahájena spolupráce s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.