Teplo


Výroba a dodávka teplaLučební závody a.s. Kolín je držitelem licence č. 310203557 pro skupinu 31 výroba teoelné energie a licence č. 320203556  pro skupinu 32 - rozvod tepelné energie.

Licence více ...Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy
Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54
280 02 Kolín
IČ: 46357360 DIČ: CZ46357360
Spisová značka B. 2687 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Kontakty

Osoba odpovědná za provoz lokální distribuční soustavy: Ing. Zbyněk Mazura
telefon: +420 321 741 420
e-mail: mazura@lucebni.czLučební závody a.s. Kolín je vlastníkem plynové kotelny sestávající ze třech parních středotlakých kotlů. Teplo z této kotelny je dodáváno do objektů ve vlastnictví společnosti a do objektů ve vlastnictví právnických osob.


Společnost držitelem licence č. 310203557 pro skupinu 31- výroba tepelné energie a licence č. 320203556 pro skupinu 32-rozvod tepelné energie, udělené Energetickým regulačním úřadem podle § 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon) na území vymezeném touto licencí (areál společnosti).


Lučební závody a.s. Kolín je vlastníkem tepelného zdroje, výměníkových stanic a rozvodů tepla v areálu. Výroba a dodávka tepla je realizována na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběrateli.


Cena tepla

Věcně usměrňovaná cena tepla se skládá z proměnných ekonomicky oprávněných nákladů a stálých ekonomicky oprávněných nákladů.


Proměnné ekonomicky oprávněné náklady - tvořené převážně náklady na paliva; dále sem patří i nakoupená tepelná energie pro další rozvod, elektřina při výrobě nebo rozvodu tepelné energie, technologická voda a ostatní proměnné ekonomicky oprávněné náklady (např. poplatky za znečištění ovzduší či potřebný nákup emisních povolenek). Jejich výše v ceně tepelné energie je přímo závislá na množství tepelné energie.


Stálé ekonomicky oprávněné náklady - zahrnující u provozovaného majetku pro výrobu nebo rozvod tepelné energie zejména náklady na opravy, odpisy, nájem, finanční leasing, režijní náklady, úroky z úvěru, mzdy a zákonné pojištění. Jejich výše v ceně tepelné energie není přímo závislá na množství tepelné energie.


Cena tepelné energie je cenou regulovanou na základě cenového výměru cenového Energetického regulačního úřadu.