REACH

 

Dne 18.prosince 2006 schválil Evropský parlament nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pro které se vžila zkratka REACH. Účelem tohoto nařízení je zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. Nařízení REACH nabylo účinnosti 1.6.2007. REACH vychází z principu vlastní odpovědnosti. Na trh budou smět být uváděny jen ty látky, ke kterým budou předloženy dostatečné údaje o jejich vlastnostech (fyzikální vlastnosti, toxicita, chování v životním prostředí, atd.). Nový systém by měl zajistit, aby se přibližně do roku 2020 v EU vyráběly a používaly pouze chemické látky se známými nebezpečnými vlastnostmi a bezpečným způsobem. Zde si můžete v pdf souboru přečíst základní informace, včetně užitečných odkazů: REACH
 

REACH V LUČEBNÍCH ZÁVODECH A.S. KOLÍN


Plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH v Lučebních závodech a.s. Kolín
REACH registrace 2010
REACH nepoužíváme SVHC
2010 REACH předregistrace hotová 2008
REACH neregistrované 2008


 

CLP

 

Evropský parlament schválil nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pro které se vžila zkratka CLP. Účelem nařízení CLP je vytvoření jednotného systému klasifikace látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí. Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20.1.2009. Nařízení CLP pojednává o nebezpečnosti chemických látek a směsí a jak o ní ostatní informovat. Průmyslové společnosti mají za úkol stanovit nebezpečí látek a směsí dříve, než jsou uvedeny na trh, a klasifikovat je v souladu s rozpoznanými druhy nebezpečnosti. Jestliže je látka nebo směs nebezpečná, musí být označena tak, aby pracovníci a spotřebitelé věděli o jejích účincích dříve, než ji začnou používat. Základní informace a užitečné odkazy: CLP


CLP V LUČEBNÍCH ZÁVODECH A.S. KOLÍNPlnění povinností vyplývajících z nařízení CLP v Lučebních závodech a.s. Kolín: CLP povinnosti 2010